Email quản lý tài khoản

Bấm vào menu Tác Vụ => Kết nối email

Sau đó bạn điền email vào cửa sổ popup hiện lên

Hệ thống sẽ gửi email xác minh về email của bạn. Bạn cần mở email của bạn, và bấm vào nút đồng ý để hoàn tất kết nối email

Chú ý trong trường hợp email của bạn chưa tạo tài khoản ads.tiktok.com bạn cần tạo mới tài khoản

Nếu bạn đã có tài khoản, bạn sẽ được chuyển qua bước xác minh. Vui lòng bấm vào nút xác minh đễ hoàn tất quá trình.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy tài khoản của mình trong

Bấm vào để quản lý tài khoản bạn đã mua

Last updated