Thu hồi tài khoản

Do số lượng khách lớn, FFF cần phải liên tục tạo tài khoản cho các khách hàng mới để đảm bảo việc chi tiêu và tăng uy tín cho MCC. FFF xin phép được thu hồi các tài khoản không sử dụng từ khách hàng cũ.

FFF sẽ thu hồi các tài khoản :

  • Đã sử dụng hết ngân sách của tài khoản

  • Không có bất kỳ hoạt động nạp tiền hoặc chi tiêu trong vòng 45 ngày

Sau khi bị thu hồi, hệ thống sẽ tự động ngắt mail của khách hàng ra khỏi tài khoản.

Last updated