Quy định đối với tài khoản bị tạm ngưng

Đối với các tài khoản bị tạm ngưng, FFF hỗ trợ hoàn tiền hoặc đổi tài khoản nếu trong tài khoản vẫn còn tiền. Bạn có thể yêu cầu một trong những cách sau khi bị tạm ngưng tài khoản:

Đối với tài khoản tạm ngưng có ngân sách chưa sử dụng lớn hơn 50$

  • Đổi tài khoản mới có ngân sách bằng với ngân sách còn lại chưa sử dụng.

  • Hoàn số tiền còn lại nếu có yêu cầu. Tìm hiểu quy trình hoàn tiền

  • Chuyển ngân sách sang tài khoản Google ads khác của FFF

  • Hủy tài khoản và hoàn tiền về quỹ của FFF để mua tài khoản mới hoặc nạp vào tài khoản Google ads khác. Xem hướng dẫn hủy tài khoản

Đối với tài khoản tạm ngưng cho ngân sách chưa sử dụng nhỏ hơn 50$

  • Hoàn số tiền còn lại nếu có yêu cầu. Tìm hiểu quy trình hoàn tiền

  • Chuyển ngân sách sang tài khoản Google ads khác của FFF

  • Hủy tài khoản và hoàn tiền về quỹ của FFF để mua tài khoản mới hoặc nạp vào tài khoản Google ads khác. Xem hướng dẫn hủy tài khoản

Nếu khách hàng muốn đổi tài khoản vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ riêng. Nhân viên chỉ đổi những tài khoản có ngân sách lớn hơn 50$

Đối với các tài khoản mới, nhân viên chỉ hỗ trợ đổi tài khoản 3 lần. Nếu sau 3 lần bạn vẫn muốn đổi sang tài khoản khác, vui lòng hủy tài khoản về quỹ của FFF để mua tài khoản mới hoặc nạp vào tài khoản Google ads khác