Quy định đối với tài khoản bị tạm ngưng

Đối với các tài khoản bị tạm ngưng, FFF hỗ trợ hoàn tiền cho những tài khoản còn ngân sách hoặc đổi tài khoản mới cho khách bằng việc Hủy tài khoản về quỹ và dùng tiền từ quỹ để mua tài khoản mới.

Đối với tài khoản tạm ngưng còn ngân sách

  • Hoàn số tiền còn lại nếu có yêu cầu. Tìm hiểu quy trình hoàn tiền

  • Hủy tài khoản và hoàn tiền về quỹ của FFF để mua tài khoản mới . Xem hướng dẫn hủy tài khoản

Lưu ý:

  • Các tài khoản tạm ngưng sẽ không được hỗ trợ chuyển ngân sách sang 1 tài khoản khác mà thay bằng hoàn về quỹ, để nạp và mua mới một cách chủ động hơn.

  • Các tài khoản đang hoạt động chưa tạm ngưng sẽ không Hủy tài khoản để hoàn tiền về quỹ được (trừ trường hợp bạn không muốn sử dụng dịch vụ từ FFF nữa).

Last updated